kebalviken

NØDTELEFONER
Ambulans, Brann, Polis
Ring 112

polis1

SECURITAS
+46 10 4701000
+46 10 4701655


Taxi Väst

+46 526 459 000
 

 STADGAR
Kebalvikens samfällighetsförening

  
   §1   Firma
   §2   Samfälligheten | §3 Grunderna för förvaltningen
   §3   Grunderna för förvaltningen
   §4   Medlem
   §5   Styrelse säle, sammansätning
   §6   Styrelse val
   §7   Styrelse kallelse til sammanträde,föredragningslista
   §8   Styrelse beslutförhet, protokoll
   §9   Styrelse förvaltning
   §10 Revision
 

  
   §11   Räkenskapsperiod

   §12   Underhålls och förnyelsefond
   §13   Föreningsstämma
   §14   Kallelse til stämma
   §15   Motioner
   §16   Dagordning vid stämma
   §17   Disposition av avkastning
   §18   Stämmobeslut
   §19   Flera verksamhetsgrenar
   §20   Protokolljustering,tilgänglighållande
 

STADGAR
Sammanträdesdatum
2001-03-21
 

§ 1
Firma

§ 2
Samfälligheten§ 3
Grunderna för
förvaltningen

§ 4
Medlem


§ 5
Styrelse
säte,
sammansättning§ 6
Styrelse
val
§ 7
Styrelse
kallelse till
sammanträde,
föredragningslista


§ 8
Styrelse
beslutförhet,
protokoll§ 9
Styrelse,
förvaltning§ 10
Revision

§ 11
Räkenskapsperiod

§ 12
Underhålls och
förnyelsesfond

§ 13
Föreningsstämma


§ 14
Kallelse til stämma

§ 15
Motioner


§ 16
Dagordning vid
stämma§ 17
Disposition av
avkastning

§ 18
Stämmobeslut

§ 19
Flera verksamhets-
grenar§ 20
Protokolljustering,
tillgänglighållande
 

Föreningens firma är Kebalvikens samfällighetsförening.


Föreningen förvaltar följande anläggningssamfälligheter d.v.s.
gemensamhetsanläggningen Kebal GA:6-9, Kammussslan GA:1-2 och
Nälsnäckan GA:1 bildade genom anläggningsbeslut 2001-03-21 i
förrätning Dnr. O001859. (Anmärkning: Kebal 7-9, Kammulsslan
GA:1-2 och Nälsnäckan GA:1 utgörs av bodar och förrådsutrymme för
vissa fastigheter.)
Föreningen skall även förvalta (genom lagfart) registerfastigheten
Kebal 2:220. Fastigheten bildad genom fastighetsbildningsbeslut 2001-
03-21 i förretning Dnr. O001859. Kebal 2:220 omfatter de
gemensamma byggnader, anläggningar, mark- och vattenområden
inom vilka ovanstående gemensamhetsanläggningar upplåtits.


Samfälligheten (erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bil-
dandet bestämts om dess (deras) ändamål.


Medlem i föreningen är ägare til fastighet eller därmed jämställd
egendom som har del i samfällighet upptagen under §2.


För föreningen skall en styrelse med säte i Strömstad kommun.
Styrelsen skall bestå av högst 6 ledamöter och högst 3 suppleanter.
En styrelseledamot och en suppleant skall representera Strömstad
kommun.
Tilsättningen av kommunens representanter sker på följande sätt:
I god tid innan föreningens årsmöte lämnar kommunen förslag till
valberedningen på personer som avses bli styrelsesledamot och
suppleant. På årsmötet utser medlemmarna föreningens styrelse
inklusive den ledamot och suppleant som represenerar kommunen.


Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på ett år.
Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konsti-
tuerar styrelsen sig själv.


Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 8
dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om före-
kommande ärenden.
Suppleanterna skall innom samma tid underrättas om sammanträdet
och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara,
skall genast meddela dette til ordföranden, som har att omedelbart
kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots
ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.
ställe


Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst
halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav
skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordina-
rie ledamöter infunnit sig til sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande
förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den
mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tred-
jedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan
kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot
beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som
upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskriv-
ning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Proto-
kollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid för-
fall för ordföranden lett sammanträdet.


Styrelsen skall:

1     förvalta samfälligheten (erna) och föreningens tilgångar,

2     föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3     föra förtekning över delägande fastigheter, deras andelstal och
       ägare,

4     årligen til ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över
       föreningens verksamhet och ekonomi,

5     om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är
       uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas
       andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, före sär-
       skild redovisning för varje sådan gren,


6     i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handha-
       vande av föreningens angelägenheter.


För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordi-
narie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant.

Revisionberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor
före ordinarie stämma.


Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/1-31/12.


Föreningen skall avsätta medel i underhålls- och förnyelsefond för
anläggning och på sätt som stadgas i 19§ SFL.


Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och
plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erfordeligt utlysa extra stämma. I
fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller
47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda med-
lemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debite-
ringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper
på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma
skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den
avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas
tillgänglig för granskning under samma tid.


Styrelsen kallar til stämma. Det skall ske genom postförsändelse till
medlems hemortadress eller genom utdelning i brevlåda til boende
med hemortsadress i området. Kallelse skal även anslås på föreningens
anslagstavla i området.

Kallelse skall ske senast 2 veckor före sammanträdet.

I kallelsen skal anges tid och plats för stämman,
vilka ärenden som skall förekomma på stämman,
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmar-
nas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla.


Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verk-
samhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara
styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för
medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.


Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1     val av ordförande för stämman

2     val av sekreterare för stämman

3     val av två justeringsmän

4     styrelsens och revisorernas berättelset

5     ansvarsfrihet för styrelsen

6     framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7     ersättning til styrelsen och revisorerna

8     styrelsens förslag til utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9     val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10   val av revisorer och suppleanter

11   fråga om val av valberedning

12   övriga frågor

13   meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tilgängligt.
       Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1,2,3,6,13.


I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall
detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten (erna).


Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning
av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de
omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse
för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon
begär det.

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar
gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem
en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje
medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras med-
lemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande til verk-
samhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen
avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje
medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemen-
sam för samfälligheten (erna) utgör: administrationskostnader och
styrelsearvoden fördelas helt på Kebal GA:6.


Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och
därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första
sidan.

Sign.
........................................................
Lars-Ove Hultgren
Sammanträdesledare
 til toppen


til toppen


til toppen


til toppen

til toppen

til toppen


til toppentil toppen