top of page

ordensregler

Ordensregler for 
Kebalvikens Samfällighetsförening

Oppdatert av styret i KSF november 2016

Derfor bor vi her
Nøtholmen er et sted hvor vi tilbringer både ferie og fritid og hvor vi ønsker å trives og ha det
godt sammen med familie, venner og naboer. Området har en rekke kvaliteter, og vi bor så tett
at det er viktig ta hensyn til hverandre.

Gleden ved å bo her, områdets status og eiendommenes verdi påvirkes av hvordan hver enkelt
av oss tar vare på både egne- og felles områder.

Miljø og trivsel er en viktig del av dette, og her har alle et felles ansvar. Derfor har vi laget et 
sett av ordensregler som gjelder for oss som bor på Nøtholmen.

Det er viktig at de som leier ut/låner bort sin leilighet/sitt hus informerer sine gjester om
våre ordensregler. Dette gjelder spesielt med tanke på parkering og søppelhåndtering. 
La gjerne dette arket ligge i leiligheten/huset.
(Utleie gjelder kun selveierenheter. Det er egne regler for utleie i borettslag. 
Kontakt styreformann om du er usikker på hvilke regler som gjelder for deg).


Motorisert ferdsel
Innenfor området er det både kommunale veier og veier eiet av Sameiet. Det bor mange barn her,
og vi oppfordrer alle til å vise stor aktsomhet ved kjøring. Høyeste tillatte hastighet er 20 km/t.
All motorisert ferdsel skal skje på de gåendes premissser.

Parkering
Inne på området er det bare tillatt å parkere fast på de oppmerkede plassene. Disse 52 plassene
er private og tilhører 52 boenheter. Det er kun lov å parkere en bil på hver plass.

Forøvrig kan av- og pålessing skje innenfor 10 minutter. Parkeringen i parkeringshus er også privat
på oppmerket og nummerert plass.

Gjesteparkering skal skje på kommunal parkeringsplass ved Marinaen.

Søppelhåndtering
All søppel skal kildesorteres- hvis ikke øker kostnadene for hver enkelt.

I søppelrommene er det oppslag/plakater som viser hva som skal plasseres hvor. Spesialavfall skal
ikke plasseres i søppelrom, men må bringes til kommunal søppelplass.

Hensetting av spesialsøppel gebyrlegges.

Båter i kanalene
Mindre båter og joller kan legges i kanalene. Forutsetningen er at de ikke er til hinder for gjennom-
gangstrafikk.

De boenheter som har bryggeplass ved kanalen mot Nøtholmen kan ha båter ved bryggene.
Forutsetningen er også her at de ikke er til hinder for båttraffikken.

Bading i kanalene
All bading skjer på eget ansvar. Vær særlig forsiktig med stuping da vannstanden til tider er svært
lav. Alle som bader i kanalen skal ta hensyn til naboer.

Lek/ballspill
Vi ber foreldre oppfordre barn til å vise forsiktighet når det gjelder Samfällighetsföreningens
eiendom/områder. (Har vært tilfeller av både tagging og ruteknusing/knusing av takstein)

Musikk/støy
Det er hyggelig med lavmælt prat og latter ut i de sene nattetimer, men ta hensyn til naboene.
Høy musikk/festing og støyende aktiviteter skal ikke foregå mellom kl. 23.00 – 07.00. 

Husdyr
Hunder og katter skal ikke luftes på foreningens grøntområder og lekeplass. Hunder skal holdes i
bånd.

TV-anlegg
I våre hus leverer Telia digital-tv med  tv-pakken «Lagom».  I tjenesten  inngår Sveriges største
filmbutikk samt  spilltjenester og tjenesten Play+ som gjør at du kan se på TV hvor du vil, når du
vil, og hvordan du vil.

For å aktivere din TV-tjeneste må du ta kontakt med Telia på 90 200 eller besøke nærmeste 
Telia-butikk. Vil du ha tilgang til Telias fulle TV-tilbud med både tekst-TV, C-More og Viasat kan
du selv bestille dette direkte fra Telia. Dette kan du lese mer om på  www.Telia.se

Vedlikehold/påbygging
Om du har planer om å bygge ut, sette opp gjerde/terrasse o.l. på eiendommen, tenk på at det
kanskje krever byggegodkjenning. Informer også naboene om dine planer. For øvrig vises det til
vedtatte Estetiske Retningslinjer.

Alle boligene på området har sin egen definerte utendørsfarge i henhold til vedtatt fargeplan
godkjent av Strømstad kommune. Ved maling skal denne fargen brukes.

Fellesarealer
Alle fellesarealer skal holdes i orden av vaktmester og det er ikke tillatt å privatisere noe av disse
arealene. I spesielle tilfeller kan man ved dokumentert behov/ønske kontakte styret for å søke om
leieavtale av areal. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Felles boder
I felles boder skal det kun settes det som styret til enhver tid bestemmer.

Det vil bli oppslag i bodene med fortegnelse over hva de kan brukes til.

Utleie
Ved utleie plikter eier å informere leietager om de til enhver tid gjeldende regler i Samfällighets-
föreningen. Eier av boenhet er ansvarlig for eventuelle brudd på reglene. Bostadsrättsföreningene
(leilighetene) kan i tillegg ha egne  regler ved utleie. (Utleie gjelder kun selveierenheter. Det er 
egne regler for utleie i borettslag. Kontakt styreformann om du er usikker på hvilke regler som 
gjelder for deg).

Salg/eierbytte
Salg/eierbytter skal meldes til styret umiddelbart. Styret trenger navn, postadresse, tlf og mail-
adresse på ny eier.

Årsavgift
Årsavgiften fastsettes av generalforsamlingen og skal dekke foreningens felles utgifter. Årsavgifter
som ikke er betalt innen fristen blir sendt til inkasso.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ og avholdes hvert år i mars. Innkalling blir
sendt ut 2 uker i forveien og forslag som skal tas opp på general- forsamlingen må være styret i
hende senest 20. februar.

Kontakt med styret
Vi ber om at spørsmål til styret i størst mulig grad rettes skriftlig på e-post eller pr brev.

bottom of page